Voortgang subprogrammadoelen

kw 1

kw 2

Verbeteren kwaliteit werklocaties

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Vergroten innovatiekracht

Stimuleren internationaal vestigingsklimaat

Versnellen energietransitie

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Doelstelling van 5% energiebesparing op jaarbasis blijkt te ambitieus. Dit behoeft bijstelling (in nieuwe energieagenda). Doelstelling van 65,5 MW windenergie in de provincie in 2020 lijkt niet gehaald te worden. De uitvoeringsagenda Energietransitie laat zien dat er op een breed vlak succesvol aan de energietransitie wordt bijgedragen

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Capaciteit blijft punt van aandacht. Nieuw te werven capaciteit (conform kadernota) en business develloppers EBU inzetten op aanjaagfaciliteit, is hard nodig om een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie te kunnen blijven leveren.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Niet van toepassing

Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes

Stimuleren internationaal toerisme