Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

Uitkering Provinciefonds

2018

Stand Kadernota 2018 (VJR)

108.522

Meicirculaire 2018

402

Definitieve vaststelling accres 2017 nog te ontvangen

234

Toevoeging Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

-677

Effect beslag Algemene Middelen

-

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

2018

Stand Kadernota 2018

121.123

Stand Meicirculaire 2018

120.800

Onttrekking Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB

323

Bijstelling Najaarsrapportage

-

Bijstelling algemene uitkering Provinciefonds meicirculaire 2018.
De bijgestelde ramingen mei circulaire algemene uitkering provinciefonds pakken primair voor de provincie Utrecht nadelig uit, ten opzichte van de eerder verschenen maartcirculaire.
De bijstelling wordt veroorzaakt door:

  • het niet langer meerjarig in de uitkeringsfactor meelopen van de onbenutte ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds (BCF). In de meerjarenraming van de algemene uitkering provinciefonds wordt de ruimte onder het plafond BCF niet langer meerjarig mee geraamd (zoals eerder gebruikelijk was), waardoor deze bedragen (nog) niet meelopen in de uitkeringsfactoren. Hierdoor zijn de uitkeringsfactoren in de meicirculaire (meerjarig) substantieel neerwaarts bijgesteld, ten opzichte van de eerder verschenen (tussentijdse) maartcirculaire.

Het gevolg van deze nieuwe werkwijze zou een meerjarig neerwaarts bijstelling opleveren. Voor 2018 betekent dit een bedrag van € 275.000 nadelig. Wij leggen u een voorstel voor om in plaats daarvan een eigen raming ruimte onder plafond BCF op te voeren van € 677.000 voordelig voor 2018 waardoor per saldo er een voordelige bijstelling ontstaat van € 402.000.
Voor een uitgebreide toelichting op de meicirculaire mutaties verwijzen wij u naar de Statenbrief zoals die is behandeld in PS 24 september 2018.

  • definitieve vaststelling van het accres 2017, dit heeft een positief effect € 234.000

In 2017 is de doeluitkering Verkeer en Vervoer opgegaan in de Algemene uitkering provinciefonds. In verband met de bestuurlijke afspraken omtrent voorheen BRU wordt echter dat gedeelte tot en met 2019 opgenomen in het programma 5 bereikbaarheid.

Bijstelling opcenten Motorrijtuigenbelasting 2018

  • neerwaartse bijstelling van de raming opcenten Motorrijtuigenbelasting 2018 voor een bedrag van € 323.000

De totale bijstelling van zowel uitkering provinciefonds als verlaging opcenten motorrijtuigenbelasting, worden toegevoegd  en onttrokken aan de egalisatiereserve Algemene uitkering en motorrijtuigenbelasting.
De egalisatiereserve is bij de kadernota 2016 ( 4 juli 2016) door u ingesteld om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten en grote schommelingen in de algemene dekkingsmiddelen te voorkomen.