Bijstellingen

Alleen technische wijzigingen, zie ook bijlage 2

Correctie overhead In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit budget wordt nu geplaatst onder het programma Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2019. Voor programma 7 is dit een bedrag een verlaging van  € 843.000 aan de lastenkant

Vervolgonderzoek integriteit
Bij de Kadernota is het budget integriteitsonderzoek abusievelijk begroot op programma 7, dit onderzoek wordt uitgevoerd door team concerncontrol, daarom wordt dit nu gecorrigeerd naar overhead.
Voor programma 7 is dit een verlaging aan de lastenkant van € 125.000.

Correctie budget BIBOB
Overboeking van het BIBOB budget van productgroep strategie en bestuurlijke zaken naar kabinetszaken.
Het betreft een budgetneutrale administratieve correctie van € 50.000 (+/-) aan de lastenkant volledig binnen programma 7.