Bijstellingen

Correctie servicekosten 2012 - 2016 huurders
Na onderzoek van de servicekostenafrekening aan de huurders over de periode 2012 - 2016 blijkt dat de provincie onterecht gemeentelijke heffingen heeft door belast. Dit bedrag van € 96.000 moet aan de huurders worden terugbetaald.

Lagere telefonie en internetkosten € 150.000
De bedrijfsvoering laat een voordelig balansafwikkelingsverschil zien door onder andere lagere telefonie- en internetkosten.

Actualisatie MIP ICT (technische wijziging)
Op basis van de geactualiseerde MIP ICT zijn de ICT lasten voor doorontwikkeling en kapitaallasten aangepast op basis van de werkelijke kosten 2018. Het restant zal worden toegevoegd aan de reserve ICT.

Correctie overhead
In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit budget wordt nu geplaatst onder het programma Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2019. Voor overhead wordt hierdoor een bedrag van € 948.000 aan lasten opgevoerd, zie ook correctie overhead op programma 1 en programma 7.

Vervolgonderzoek integriteit
Bij de Kadernota is het budget integriteitsonderzoek (€ 125.000) abusievelijk begroot op programma 7, dit onderzoek wordt uitgevoerd door team concerncontrol, daarom wordt dit nu gecorrigeerd naar overhead.