Bijstellingen

Alleen technische wijzigingen zie ook bijlage 2

Duurzame kerken
In de Kadernota (Voorjaarsnota 2018) is voor 2018 budget gereserveerd uit de reserve erfgoedparels voor de subsidiëring van duurzaamheidsmaatregelen in religieus erfgoed. De projecten zijn inmiddels geselecteerd, maar de betreffende kerken zullen er vanwege de enorme drukte in de bouwsector niet in slagen om dit jaar al subsidie aan te vragen. De beoogde aannemers hebben meer tijd nodig om e.e.a. voor te bereiden. Dit budget zal dus pas in 2019 worden uitgegeven. De lagere lasten € 600.000 leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve Erfgoedparels.

Ruimtelijk erfgoedbeleid
Het afgelopen halfjaar is een inhaalslag gemaakt met het ruimtelijk erfgoedbeleid waar vorig jaar een achterstand was ontstaan. Het betreft projecten die waren voorzien voor voorgaande jaren, maar nu pas tot uitvoering komen. Zoals het stimuleren van cultuurhistorische en archeologische waardekaarten ontwikkelen. Hierdoor zal dit jaar naar verwachting  € 150.000 extra nodig zijn.  Het betreft een bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven en in de reserve CHS is gevloeid. Het totale budget ruimtelijk erfgoedbudget voor 4 jaar (looptijd cultuur- en erfgoednota) blijft binnen begroting. De extra benodigde € 150.000 wordt onttrokken aan de reserve CHS.

Limes Samenwerking 2016-2019
Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco werelderfgoed wordt samen met andere overheden opgepakt. De verwachte lasten voor 2018 bedragen € 500.000. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000. De hogere lasten worden gefinancierd uit de bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ANWB. De extra benodigde € 375.000 worden gecompenseerd met extra baten van € 375.000.