Bijstellingen

Recreatieschappen
Door de toevoeging van het recreatieschap Vinkeveense Plassen tot de Stichtse Groenlanden is de BTW compensabel geworden. Deze middelen à € 92.000 zijn niet nodig in 2018 en vallen vrij aan de algemene middelen.

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven en Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.
In de Kadernota 2018 is € 200.000 per jaar in 2018 en 2019 beschikbaar gesteld voor business development capaciteit voor financiering van maatschappelijke opgaven. Omdat de middelen in 2018 pas halverwege het jaar beschikbaar zijn gekomen, zal een deel van de middelen dit jaar niet besteed worden. Hetzelfde geldt voor het procesgeld voor de doorontwikkeling richting een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) waarvoor € 200.000 per jaar in 2018 en 2019 beschikbaar is. Het is een complex proces dat door de vorming van nieuwe coalities in de betrokken gemeenten later is opgestart dan voorzien. Per 1 september is een verkenner gestart die het ROM proces gaat opstarten. Voorgesteld wordt om € 100.000 voor business development en € 150.000 procesgeld voor de ROM ontwikkeling via de projectreserve over te hevelen naar 2019. 

Verkoop Middelwaardseplas (Technische wijziging)
De provincie verkoopt, conform het beleid, naar verwachting eind dit jaar het recreatiedeel van de plas Middelwaard aan de gemeente Vianen voor € 150.000 (marktwaarde), onder de voorwaarde dat de functie zwemwater gehandhaafd blijft. Daarnaast heeft Vianen voor de overgangsfase een subsidie voor beheer en onderhoud aangevraagd van € 200.000. De resterende € 50.000 komt te laste van het recreatiebudget.

Cofinancieringsfonds (Technische wijziging)
In de begroting was nog geen rekening gehouden met de via het provinciefonds ontvangen bijdrage van
€ 160.000 van het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten toe met € 160.000.