Bijstellingen

Alleen technische wijzigingen

RVM (Regionaal Verkeers Management)
Technische wijziging op de kostenplaats van minder lasten en minder baten. RVM is momenteel de systemen aan het downgraden. Dit betekent dat projecten als kwaliteitsimpuls daadwerkelijk niet doorgaan. De reden voor downgraden is dat door de technologie sprong zoals met FCD data, of de invoering van CITS systemen niet up to date zijn. Om deze reden worden er momenteel geen grote investeringen gedaan om uiteindelijk meer doelstelling gericht uit te kunnen vragen. Zowel aan de lasten als batenkant wordt de begroting bijgesteld met
€ 1.100.000

NRU VERDER (Noordelijke Randweg Utrecht)
Technische wijziging van storting en onttrekking op de reserve VERDER in verband met lagere lasten in 2018.
Voor NRU geldt dat in overeenstemming met de gemeente Utrecht de bevoorschotting welke voor 2018 was begroot, later wordt uitgekeerd. Het proces kent enige vertraging in de planvoorbereiding t.o.v. de eerdere planning waardoor verwerving van benodigde gronden later plaatsvindt. De begroting is hierop bijgesteld.
Voor programma VERDER is het kasritme voor 2018 bij nader inzien geen realistische verwachting. De begroting is met deze wijziging naar een verwachte uitgaven afgeraamd.  Deze technische wijziging veroorzaakt aan de lastenkant een verlaging van € 13.200. Dit saldo wordt toegevoegd aan de reserve Verder.

GWW (Grote Wegen Werken)
Technische wijziging van storting tgv de reserve Mobiliteitsplan in verband met verwachte hogere lasten en baten in 2018. Met deze begrotingswijziging worden daar waar geen budgetten waren opgenomen voor 2018 een realistische lasten en baten verwachting begroot. Per saldo resulteert dit in een storting van de reserves. Aan de lastenkant wordt het budget verhoogd met € 4.450, en er worden meer baten verwacht € 5.000. Het voordeel van € 550.000 wordt toegevoegd aan de reserve Mobiliteitsplan.

BDU (Brede Doeluitkering verkeersveiligheid) Technische wijziging van storting en onttrekking op de reserve Mobiliteitsplan in verband met verwachte lagere lasten in 2018. Met deze technische begrotingswijziging wordt het budget van BDU Verkeersveiligheid naar een meer realistische lasten verwachting voor 2018 afgeraamd. De lasten worden verlaagd met € 3.500.000, dit voordeel komt volledig ten gunste van de reserve Mobiliteitsplan.

Kosten OV (voormalig BRU)
Voor de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken van voormalig BRU is een financiële prognose opgesteld wat leidt tot een bijstelling van de begroting 2018. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de gemaakte transitie-afspraken tussen voormalig BRU en PU, het zogenaamde BRU-hek. De belangrijkste financiële mutaties zijn:
OV Exploitatie: De lasten voor de concessie U-OV nemen per saldo af met € 5,1 mln. De afname heeft vooral betrekking op lagere verwachte concessiekosten U-OV van € 1,2 mln., lagere subsidie aan de vervoerder huur trams vanwege de vertraging Uithoflijn van € 2,6 mln. en vrijval van reservering indexering/ontwikkelingen van € 1,3 mln.
Tram: De lasten in 2018 voor beheer en onderhoud van de huidige SIG-tram zijn naar verwachting in 2018 € 1,3 hoger dan geraamd. De SIG trams vergen meer onder onderhoud door de ouderdom van de trams. In de baten is de verwachte huuropbrengst van de CAF trams van € 2,6 mln. vervallen vanwege de vertraging van de Uithoflijn.

Samenvatting mutaties (N= nadeel, V=voordeel):
Lasten:
OV Exploitatie       € 5,1 mln V
Tram         € 1,3 mln N
Totaal         € 3,8 mln V
Baten
Tram         € 2,6 mln N
Saldo lasten/baten   € 1,2 mln V

Bestemmingreserve BRU/OV: Gebaseerd op de gemaakte transitieafspraken BRU-PU wordt het saldo van de financiële bijstelling groot € 1,26 mln. toegevoegd aan de Bestemmingsreserve BRU/OV.

Streekconsessie (PU)
Voor de uitvoering van de streekconcessie is een financiële prognose opgesteld die leidt tot een bijstelling van de begroting 2018. De raming van de concessie wordt verhoogd met € 1 mln. vanwege hogere concessiekosten met betrekking tot buurtbussen, onderdeel van de totale concessie.
In het bestek van de aanbesteding in 2015 zat een vast bedrag voor de concessie, exclusief de inzet van buurtbussen. Per ingezet buurtbusvoertuig krijgt de vervoerder 40.000 euro per jaar extra conform het bestek van de aanbesteding. Syntus won de aanbesteding met 10 buurtbuslijnen met 25 voertuigen. Dit betekent dat naast het vaste bedrag voor de concessie er nog 1 miljoen euro jaarlijks bij komt voor de buurtbussen. Hierop is de meerjarenbegroting nu aangepast, zodat het bedrag een juiste weergave is van de verplichtingen die de provincie bij de aanbesteding contractueel is aan gegaan. Dit is ook verwerkt in het mobiliteitsprogramma 2019-2023. De hogere kosten worden gedekt door de inzet van voormalige BDU middelen, opgenomen op de balans 2018. Vanaf 2019 passen de hogere concessiekosten binnen de meerjarenraming.