Totaalbeeld Najaarsrapportage 2018

Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen in de programmabegroting die zijn opgenomen voor de najaarsrapportage 2018. In de meeste gevallen wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.
Daar waar wel sprake is van een effect op het saldo van de begroting en/of waar sprake is van politieke relevantie, zal dit per programma nader worden toegelicht bij het betreffende programma.
Als sprake is van een zogenaamde technische wijziging wordt hiervoor verwezen naar bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.
Om de saldi per programma compleet te verklaren worden de technische wijzigingen daarnaast ook nog opgenomen bij de toelichtingen per programma.

Totaalbeeld 2018

NJR 2018

Mutaties algemene middelen

Meicirculaire 2018

402

Definitieve vaststelling accres 2017 te ontvangen 2018

234

Opcenten Motorijtuigenbelasting

-323

Toevoeging Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

-313

Totaal mutaties algemene middelen

0

Voorstellen tot bijstellingen 2018 in Najaarsrapportage

Programma 1

Stimuleringsbijdrage Levenslustig ondiep

500

Correctie overhead

-105

Programma 2

Natuurbeheer

0

Programma 3

Programma Uitvoering Bodemsanering

-1.100

Aanvullende bodemsanering

437

Grondwaterheffing

100

Programma 4

Recreatieschappen

-92

Capaciteit business developement

-250

Verkoop Middelwaartseplas

0

Cofinancieringsfonds

0

Programma 5

Regionaal Verkeersmanagement RVM

-

Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER

-13.200

Grote Wegen Werken GWW

-550

Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid

-3.500

Kosten OV (voormalig BRU)

-1.262

Streekconsessie (PU)

-

Programma 6

Duurzame kerken

-600

Ruimtelijk erfgoedbeleid

150

Limes samenwerking 2016-2019

0

Programma 7

Correctie overhead

-843

Correctie budget integriteitsonderzoek

-125

Correctie binnen programma 7 BIBOB

0

Overhead

Correctie servicekosten 2012-2016 huurders

96

Lagere telefonie en internetkosten

-150

Correctie overhead

948

Actualisatie Mip ICT

-2.055

Correctie budget integriteitsonderzoek

125

Totaal

-21.476

Lagere onttrekking reserve bodemsanering

700

Toevoeging aan projectreserve

250

Aanvullende bodemsanering

-437

Reserve grondwaterheffing

-100

Reserve erfgoedparels

600

Reserve Culturele Hoofdstructuur

-150

Reserve ICT

2.055

toevoeging en onttrekking reserve VERDER

13.200

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

550

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

3.500

toevoeging aan reserve BRU/Ov

1.262

Saldo Najaarsrapportage 2018

46

Samenvatting

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na NJR2018)

Begroting na VJR2018

Bijstelling Najaarsrapportage 

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

11.997

0

395

0

12.392

0

Landelijk gebied

54.595

6.803

440

440

55.035

7.243

Bodem, water en milieu

24.276

7.042

0

563

24.276

7.605

Economie en energie

15.028

174

-32

310

14.996

484

Bereikbaarheid

277.826

151.363

-16.222

3.390

261.604

154.753

Cultuur en erfgoed

22.728

1.527

-75

375

22.653

1.902

Bestuur en middelen

14.416

333

-968

0

13.448

333

Overhead

49.896

7.801

-1.036

0

48.860

7.801

Totaal programma's en overhead

470.762

175.043

-17.498

5.078

453.264

180.121

Algemene middelen

730

232.533

0

-364

730

232.169

Totaal begroting voor reserves

471.492

407.576

-17.498

4.714

453.994

412.290

Mutaties reserves

38.059

102.149

13.202

-8.964

51.261

93.185

Beslag op de algemene middelen

509.551

509.725

-4.296

-4.250

505.255

505.475

Saldo lasten na Voorjaarsnota was

509.551

Saldo baten na voorjaarnota was

509.725

-174

voordelig resultaat VJR 2018

Saldo lasten na Najaarsrapportage

505.255

Saldo baten na Najaarsrapportage

505.475

-220

voordelig resultaat VJR en NJR samen

Totale mutatie op de begroting 2018

saldo VJN

174

voordeel

saldo NJN

46

voordeel

220