Bijstellingen

Programma uitvoering bodemsanering
In 2018 worden minder kosten en meer opbrengsten verwacht. De subsidieregeling voor gemeenten kent een onderbesteding (van € 400.000) en de kosten voor de sanering van zijwateren vecht (€ 400.000) zijn meegevallen. De sanering van een spoedlocatie lager uitgevallen (€ 300.000, als opbrengst ontvangen). De meevaller voor waterbodemsanering, valt vrij aan de algemene middelen. De subsidieregeling gaan we herijken en toetsen op bredere inzetbaarheid. In het kader van de overdracht van bodemtaken aan gemeenten onder de Omgevingswet kunnen er mogelijk nog potentiële spoedlocaties worden geïdentificeerd. Het niet geprogrammeerde budget voor de subsidieregeling wordt in de reserve Bodemsanering opgenomen, bij het opnieuw programmeren op basis van deze wijzigingen wordt het nieuwe kasritme vastgesteld.
Totaal worden de lasten verlaagd met € 800.000 en worden hogere baten verwacht van € 300.000. van het dan ontstane voordeel van € 1.100.000 wordt € 700.000 toegevoegd aan de reserve bodemsanering en valt € 400.000 vrij.

 Aanvullende bodemsanering (Technische wijziging)
Op 17 maart 2015 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 ondertekend door Rijk, IPO, VNG en UvW. De ambitie van de partijen is dat aan het eind van de convenantperiode onder meer de gevallen van
bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico's zijn gesaneerd of de risico's in elk geval zijn beheerst en dat partijen in staat zijn tot het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van bodem en ondergrond. In 2018 is € 700.000 voor bodemsanering aangevraagd en toegekend voor de sanering van 't slijk. Beschikking is gepland in 2018, ontvangsten in 2018-2020, dit is de meicirculaire opgenomen. De extra lasten van € 700.000 en extra baten van € 263.000 leiden tot een nadelig saldo van
€ 437.000. Dit komt ten laste van de reserve bodemsanering.

Grondwaterheffing (Technische wijziging)
Jaarlijks wordt € 100.000 aan kosten gemaakt voor de meetnetten grondwater. Dit wordt gedekt uit de reserve grondwaterheffing. Met deze begrotingswijziging worden deze kosten begroot