Voortgang subprogrammadoelen

kw 1

kw 2

Ontwikkelen van een robuust natuurnetwerk

Behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap (biodiversiteit)

Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Aan PS is op 16 april 2018 toegezegd om eind 2018 te komen met een voorstel of er al dan niet een provinciaal bosbeleid moet komen. Door de complexiteit en de vele raakvlakken met andere thema’s (klimaat, economie, luchtkwaliteit), alsmede vanwege overige beleidsprioriteiten kon deze afweging nog niet worden gemaakt.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Geen

Vergunningen verlenen en populaties beheren

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Bij het ganzenbeheer hebben we te maken met uitspraken van de rechtbank waarbij een aantal ontheffingen zijn geschorst, waardoor het gebruik van CO2 voor de reductie van ganzen buiten het invloedsgebied van Schiphol niet meer is toegestaan. Hierdoor kunnen we onze provinciale reductiedoelstelling niet halen.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
 Wij blijven in samenspraak met de belanghebbenden zoeken naar alternatieve bestrijdingsmethoden. In september starten wij met een evaluatie van het huidige ganzenbeleid.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Monitoren natuurkwaliteit

Duurzame landbouw bevorderen

Versterken leefbaarheid van het landelijk gebied.