Bijlage 4: MIP / MOP

De investeringen zijn bij de Voorjaarsnota 2018 geactualiseerd. Nu bij de Najaarsrapportage wordt opnieuw gekeken of er nog wijzigingen te verwachten zijn ten opzicht van de Voorjaarsnota. Omdat de Voorjaarsnota ingaat op het moment na 1e kwartaal 2018 en de Najaarsrapportage ingaat op de standen eind 2e kwartaal 2018, ligt het in de lijn der verwachting dat er niet veel verandert ten opzichte van de Voorjaarsnota ten aanzien van de kredieten voor investeringen.

Toelichting op investeringen OV
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018. De bijstelling is het verschil tussen de geraamde oorspronkelijke begrotingsraming voor 2018 en de prognose.

 • Nieuwe Tramremise: Voor de realisatie van de Nieuwe Tramremise (NTR) is door PS op 12 februari 2018 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 10 mln. De planning is dat de NTR in 2019 opgeleverd wordt.
 • Overwegbeveiliging is in uitvoering. Wordt naar verwachting in 2019 afgerond.
 • DRIS bushaltes: Vervanging van de DRIS op de bushaltes zal in 2019 starten.
 • Distributiesysteem: Het vervangen en uitbreiden van de apparatuur op bussen en trams om EMV-betalen mogelijk te maken is 2017 gestart door de vervoerder U-OV. De vergoeding aan de vervoerder U-OV geschiedt in 2018.
 • Verkoopapparatuur OV winkeliers: in 2018 wordt de verkoopapparatuur OV bij de winkeliers door de vervoerder U-OV vervangen. De commissie MME van 15 januari 2018 is hierover geïnformeerd.
 • Busremise: het realiseren van een nieuwe busstalling zal naar verwachting in 2019 starten.
 • Uithoflijn Infrastructuur:  Voor de realisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een extra krediet beschikbaar gesteld van € 59 mln., (onderdeel van totaal € 84 mln.). De prognose 2018 betreft het doorschuiven van uitgaven vanuit 2017 naar 2018 en (gedeeltelijke) meerkosten.
 • Uithoflijn Materieel: Voor de aanschaf van het nieuwe CAF materieel zal een deel van de investeringsuitgaven in 2019 plaatsvinden door, de uitgaven was geraamd in 2018.
 • Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn: Voor het Proefbedrijf en Ontvangstorganisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 20 mln. (onderdeel van totaal € 84 mln.).
 • Toekomst bestendig tramsysteem: de uitgaven in de prognose 2018 betreffen de uitgaven voor aanschaf van nieuwe trams

Toelichting op investeringen Wegen
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het tweede kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018.
Over de nieuwe investeringen Wegen 2018 is PS geïnformeerd middels Statenbrieven.

 • Bijstelling N226 aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel: Rijkswaterstaat gaat de doorstroming op het kruispunt Hoevenlaken verbeteren. Een van de gevolgen is dat hierdoor het verkeer op de aansluiting A28/N266 zal toenemen. Hierdoor is een 20" linksaffer op de noordelijke afrit nodig (beheer RWS) en een extra rijstrook op de N226 onder het viaduct van de A28 (beheer PU). Voor de te realiseren werkzaamheden is een kostenverdeling van 50%/50% afgesproken.
 • Bijstelling N226 Schuttershoeflaan: De bijstelling komt voornamelijk a.g.v. een toename van kosten in grondverwerving en natuurcompensatie. Verder door recente onvoorziene kosten voor verwijderen van kabels en leidingen in de ondergrond en de veranderende marktsituatie door aantrekkende economie wat een opdrijvend effect op de inschrijvingsprijzen geeft

Toelichting op investeringen Bedrijfsvoering
Meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudsplan Archimedeslaan
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor Archimedeslaan is geactualiseerd voor de komende 20 jaar en de financiële gevolgen van het MIP worden verwerkt. Op basis van het bijgestelde en geactualiseerde MOP, waarin is uitgegaan van de huidige kaders, vindt een verschuiving plaats van investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten laste komt van de voorziening, wordt er een groter beslag gelegd op de voorziening variabel onderhoud. Hiertegenover staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de reserve Huisvesting.

Huisvesting Archimedeslaan
Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor Archimedeslaan heeft er een verschuiving plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden in 2018 plaats:

 • Vervanging No-Breakinstallatie;
 • Vervanging van AV-middelen in de vergaderzalen en de commissiekamer;
 • Liftbesturing;
 • Aanpassing van de Statenzaal.

Automatisering algemeen
Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT heeft er een verschuiving plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden in 2018 plaats:

 • Nazorg vervanging laptops;
 • Vervanging BI-tool;
 • Vervanging HRM-systeem;
 • Vervanging Facilitair Management info systeem;
 • Vervanging Document management systeem;
 • Vervanging Website Internet en Extranet;
 • Vervanging E-Provincie.

Investeringen OV

Investeringen 2018

Categorie 

Oorspronk.

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Nieuwe Tramremise

A

20.000

6.500

21.500

1.500

Overwegbeveiliging

A

3.200

2.400

3.200

0

DRIS bushaltes

B

120

45

120

0

Distributiesysteem

B

4.968

6.271

6.271

1.303

Verkoopapparatuur OV winkeliers

B

676

0

676

0

Busremise

A

308

208

400

308

Uithoflijn Infrastructuur

A

56.500

14.000

65.000

8.500

Uithoflijn Materieel

A

15.000

6.000

15.000

0

Voorbereiding Beheer en Expl. Uithoflijn

A

5.430

1.020

5.430

0

Toekomst bestendig tramsysteem

A

18.000

18.700

20.000.000

2.000.000

Subtotaal

124.202

55.144

20.117.597

2.011.611

Investeringen Wegen

Investeringen 2018

Categorie

Oorspr.

Realisatie

Prognose

Bijstelling

N237 Berekuil - Stichtse rotonde

B

149

13

149

-

N201 BOR Uithoorn - A2

B

166

2

166

-

N226 traverse Leusden

B

365

2

365

-

N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg

B

139

96

139

-

N204 Rotonde Blokland

B

8

12

12

4

N228 Montfoort traject 58 Quickwins

B

93

65

93

-

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder

B

9.728

7.305

9.728

-

Aanleg fietsbrug Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal

B

1.849

1.081

1.849

-

N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel

B

5.415

1.009

6.285

870

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan)

B

4.997

227

4.997

-

N227 Faunapassage

B

1.738

839

1.738

-

N226 Schutterhoeflaan

B

2.823

292

3.242

419

N210 Geluidsscherm

B

179

68

179

-

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

B

200

147

200

-

N414 / N199 Polynorm Fietspad

B

167

-

167

-

N401 Pilot Zonnepanelen op wegdek

B

105

1

105

-

N237 Fietspad Mc Donalds Noord

B

40

16

40

-

N411 Verkeersveiligheid Bunnik

B

1.441

579

1.441

-

N237 Fietstunnel 5 De Bilt (Verder)

B

506

64

506

-

N212 Trajectaanpak fase 2

B

786

695

786

-

N225 - N226 Bypass rotonde De Donderberg

B

298

54

298

-

N402 Rotonde Slootdijk

B

2.792

172

2.792

-

N204 Aanleg Bermverhardingen

B

754

-

754

-

Provinciaals verkeersmodel

B

307

17

307

-

Subtotaal

35.043

12.756

36.337

1.293

Nieuwe Investeringen

Wegen

Investeringen

Categorie 

2019

2020

2021

2022

N417 Trajectaanpak

B

1.060

N409 Verkeers- en fietsmaatregelen

B

177

N224 Aanleg Kruispunt Hoevelaar

B

218

N410 Quickscan Burgweg (verkeersmaatregelen)

B

888

Subtotaal

2.343

-

-

-

Investeringen Bedrijfsvoering

Investeringen 2018

Categorie 

Oorspronk.

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Huisvestiging Archimedeslaan

B

162

124

2.072

1.910

Automatisering algemeen

B

887

0

1.512

625

Subtotaal

1.049