Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies

 

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2018-2021
Wijzigingen  NJR 2018

Progr.

Omschrijving

Bedrag

2018

1

Ruimtelijke ontwikkeling

                                     1.408

Defensie

                                     1.408

2

Landelijk gebied

                                          -  

3

Bodem, water en milieu

                                          -  

4

Economische ontwikkeling

                                     2.455

Provincie Noord-Holland

                                     2.455

5

Bereikbaarheid

                                          -  

6

Cultuur en erfgoed

                                     4.000

Gemeente Utrecht

                                     4.000

Kamp Amersfoort

                                        500

7

Bestuur en middelen

                                          -  

Totaal

                                     8.113

Toelichting aanpassing staat van Begrotingssubsidies

Defensie
In de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. Defensie heeft ons aandeel in de kosten voor het informatiepunt Hart van de Heuvelrug en aanleg van de parkeerplaatsen, fietsstalling betaald. Ook dragen zij zorg voor het beheer en onderhoud voor de komende 25 jaar. In 2018 betalen wij hen ons aandeel.

Provincie Noord-Holland  
In de Kadernota 2019-2022 is een budget van € 2.455.515,- vastgesteld als provinciale bijdrage voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen als deelname in een omvangrijk baggerproject. In het gebiedsakkoord werken 20 overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers samen om een forse kwaliteitsimpuls voor recreatie en toerisme, natuur en landschap, waterkwaliteit en leefomgeving in het gebied te realiseren.

Gemeente Utrecht (Domtoren)
Met de kadernota 2019-2022 is de gelijke cofinanciering aan het Rijk voor de restauratie van de Domtoren in Utrecht beschikbaar gesteld.  De € 4 mln. van het Rijk is reeds ontvangen en als begrotingssubsidie opgenomen in de kadernota. De cofinanciering uit de kadernota wordt samen met deze € 4 mln.  beschikt aan de gemeente in 2018, vandaar dat de begrotingssubsidie met 4 mln. wordt opgehoogd.

Kamp Amersfoort
In de kadernota 2017 is besloten om incidenteel € 500.000 bij te dragen aan de vernieuwing van Kamp Amersfoort.  Het vernieuwingstraject met bijbehorende verbouwing start in 2018.