Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2018. De Najaarsrapportage is de tweede financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. We geven in deze Najaarsrapportage een prognose van het te verwachten rekeningresultaat 2018. Dit doen we op basis van de bijgestelde begroting 2018 (na Voorjaarsrapportage) in relatie tot de realisatie tot en met 30 juni 2018.

Prognose jaarrekeningresultaat

 

Bijstelling jaarrekeningresultaat 2018

Begrotingssaldo na Voorjaarsrapportage 2018

                    174.000

Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen en  stelposten

0

Bijstellingen programma’s Najaarsrapportage 2018

46.000

Bijstellingen 2018

220.000

Stelpost Onvoorzien

530.000

Bijstellingen 2018 (VJR + NJR)

220.000

Prognose jaarrekeningresultaat  2018

750.000

De prognose is een boekhoudkundige inschatting van het resultaat op basis van het moment van analyse, peildatum 30 juni 2018. De ervaring leert dat het werkelijke jaarrekeningresultaat hier doorgaans van afwijkt. Begroten blijft altijd een inschatting, bij de jaarrekening wordt pas duidelijk of die inschatting juist is geweest.

Het saldo van de bijstellingen  Najaarsrapportage is o.a. ontstaan door :

P1

-500.000

P3

400.000

P4

92.000

overhead

54.000

Bijstellingen 2018 (VJR + NJR)

220.000

Totaal bijstellingen NJR  2018

-46.000

De Najaarsrapportage 2018 laat een positieve bijstelling op de bijgestelde begroting 2018 zien van in totaal € 46.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door :

  • N 500.000 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, niet begrote afrekening project Stimuleringsbijdrage Levenslustig Ondiep
  • V 400.000 voor Programma 3 uitvoering Bodemsanering Bodem, Water en Milieu, door onderbesteding subsidieregeling en extra opbrengsten sanering spoedlocatie.
  • V 92.000 vrijvallende compensabele BTW door toevoeging recreatieschap Vinkeveense plassen tot de Stichtse Groenlanden.
  • V 54.000 op overhead door terugbetaling servicekosten 2012-2016 aan huurders en anderzijds lagere kosten telefonie en internet.

Voor gedetailleerde toelichting wordt u verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Risico

In de afrondingsfase van de Najaarsrapportage was er sprake van nieuws via de media wat mogelijk nog impact zal hebben op geprognosticeerde jaarrekeningresultaat.
Het bestuur van Museum Oud-Amelisweerd (MOA) heeft onverwachts haar faillissement aangevraagd. Wat de consequenties zijn voor de lening van € 160.000 die wij nog in de boeken hebben staan is onduidelijk omdat dit afhankelijk is van mogelijke inkomsten uit de inboedel, daarover zal contact op worden genomen met de curator en er zal onderzocht moeten worden of een doorstart realistisch is. Met de gemeenten Amersfoort, Bunnik en Utrecht zullen wij overleg voeren over de schulden van MOA, de verplichtingen van het museum aan de provincie zijn hier onderdeel van. Het risico is groot dat deze lening niet terug wordt betaald. Het museum speelt voor ons een belangrijke rol voor het realiseren van resultaten in het gebied. Dit valt onder programma 6 Cultuur en Erfgoed onder het doel promoten en profileren.