Leeswijzer

De Najaarsrapportage is de 2e voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. De voortgang tonen wij u (evenals bij de Voorjaarsrapportage 2018) op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken we 3 symbolen:

    voortgang conform planning
    bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
    bijsturing noodzakelijk

Met het gebruik van deze symbolen, willen we meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool "voortgang conform planning" wordt gebruikt, is er geen nadere toelichting opgenomen. Bij de andere symbolen wordt aan de hand van drie standaard vragen een toelichting gegeven.

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

In de begroting 2019 zullen we ook de middelen gaan koppelen aan de subdoelen. Hierdoor zal de voortgangsrapportage in 2019 ook inzicht geven in het inzetten van de middelen.

De najaarsrapportage sluit af met een aantal bijlagen. In bijlage 1 wordt de tabel met de Politiek relevante begrotingswijzigingen weergegeven. In Bijlage 2 staan de technische begrotingswijzigingen opgenomen. Onder technische begrotingswijzigingen verstaan wij budget neutrale wijzigingen en kasritme wijzigingen via bestemmingsreserves.

In Bijlage 3 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. Daarnaast is in bijlage 4 het Meerjareninvesterings-(MIP)  en bedrijfsvoering opgenomen

De standen voor budgetrealisatie in de najaarsrapportage hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2018. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel.